Wiar bedanken ünsch ganz ganz recht herzlich bi allna ünschna flissiga Helfer - bi ünschna treua Sponsora und nid zletscht au bi allna ünschna Gäscht vom 24. Eselfescht... wiar send ünsch im 2023 widr....merket Eu dr 5. Auguscht 2023 schomol vor................

 Eua Vorschtand (Norman, Romana, Joshua, Chiara und Julia)